Wersja do drukuProjekty Unijne

„Przedszkola marzeń”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich i dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz podniesienie jakości edukacji i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cele szczegółowe projektu:
- uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- poprawa dostępności edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty:
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 2 szt.;
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 250 osób

Wartość projektu: 5 031 538,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
3 031 247,14 PLN

„Budowa altany i grilla w Hołówkach Małych”


W dniu 4 lipca 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa altany i grilla w Hołówkach Małych” w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa.

więcej szczegółów

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach”


W dniu 11 maja 2018 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach” Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

więcej szczegółów

„Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu”


W dniu 27 listopada 2017 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

więcej szczegółów

„Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”


W dniu 7 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

więcej szczegółów

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach”


W dniu 31 października 2017 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.”

więcej szczegółów

„Bajkowe przedszkole - atrakcyjne dla wszystkich dzieci”


Głównym celem projektu jest poprawa dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dostosowanej do potrzeb zarówno dzieci szczególnie uzdolnionych jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

więcej szczegółów

„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny”

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji C.W.U. Realizacja projektu uzyskiwania C.W.U. z instalacji solarnych w Gminie Juchnowiec Kościelny zapewni długoterminowe konsekwencje i korzyści.

więcej szczegółów

"Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej"


 

"Szkolenie ratowników OSP z Gminy Juchnowiec Kościelny"

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Szkolenie ratowników OSP z Gminy Juchnowiec Kościelny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”. (kliknij)


„Rodzina a praca – Rodzice aktywni zawodowo”

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem – Biurem Inicjatyw Rozwojowych realizuje projekt skierowany do rodziców, finansowany z funduszu unijnych – w ramach Programu Kapitał Ludzki:kliknij...

„WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”.

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Starostwem Powiatowym w Suwałkach od listopada 2008 do lutego 2009 zaprasza na spotkania upowszechniające ideę wsi tematycznych organizowane w ramach projektu kliknij...

"Nowa szansa - nowy zawód"

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Nowa szansa-nowy zawód. Indywidualny plan działań dla osób odchodzących z rolnictwa w południowej części Gminy Juchnowiec Kościelny”. (kliknij)

"Nowa Rola"

Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie Biuro w Białymstoku w okresie od 01.08.2008 r. do 30.09.2009 r. realizuje projekt „Nowa Rola” skierowany do osób odchodzących z rolnictwa (rolników, domowników lub innych osób zatrudnionych w rolnictwie) zamieszkujących na terenach wiejskich woj. podlaskiego. (kliknij)


"Aktywni, zaangażowani, wyedukowani"

Nowy Projekt Centrum Kształcenia Ustawicznego  „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani” to inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać Państwu - mieszkańcom gmin wiejskich i miejsko – wiejskich  regionu podlaskiego, a w szczególności powiatów sejneńskiego i białostockiego, zajmujących się głównie działalnością rolniczą -  korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i rozwijania nowych umiejętności zawodowych, przynoszących dodatkowe źródła dochodu. (kliknij)


"Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój"

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne (kliknij)


"Od bierności do aktywności"

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne (kliknij)


“Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro”

W dniu 23.07.2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny podpisał Umowę ramową Projektu Systemowego : “ Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (kliknij)


„Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę”

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert dotyczących warunków przeprowadzenia kursu szkoleniowego w zakresie języka angielskiego, języka migowego oraz obsługi komputera. (kliknij)


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zaprasza osoby pracujące w wieku powyżej 45 lat do uczestnictwa w projekcie „Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę”. (kliknij)

strona projektu www.migowy.info.pl


 


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media