Wersja do drukuNowa szansa - nowy zawód

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Tytuł: „Nowa szansa-nowy zawód. Indywidualny plan działań dla osób odchodzących z rolnictwa w południowej części Gminy Juchnowiec Kościelny”

Beneficjent: Gmina Juchnowiec Kościelny

Cel projektu: Wzrost pozarolniczej aktywności zawodowej mieszkańców południowej części gminy wiejskiej Juchnowiec Kościelny”.

Do kogo projekt jest skierowany: Wsparciem zostanie objęta grupa 30 osób mieszkających w południowej części Gminy Juchnowiec Kościelny, pracujących w zawodach rolniczych.

Co projekt oferuje: Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Zajęcia z trenerem interpersonalnym oraz doradcą zawodowym – zapoznanie się z zasadami autoprezentacji, mowy ciała, nabycie odwagi w kontaktach interpersonalnych, określenie predyspozycji uczestników w zakresie możliwości wykonywania przez nich zawodu innego niż rolnik, ustalenie indywidualnych planów działań i wybór odpowiedniego kursu ( 5 godzin zajęć dla każdego z uczestników, łącznie 150 godzin).

  2. Kurs języka angielskiego – Kurs będzie prowadzony na poziomie zerowym i podstawowym za pomocą nowoczesnych metod z użyciem środków audiowizualnych oraz techniki komputerowej. Każda grupa będzie liczyła po 15 osób (160 godzin dydaktycznych, 2 grupy po 80 godzin dydaktycznych w każdej z grup).

  3. Kurs komputerowy – obsługa komputera ( MS Windows, MS Office, internet, poczta elektroniczna, tworzenie stron www, komunikatory). Kurs będzie obejmował wszystkich uczestników projektu (80 godzin dydaktycznych).

  4. Kurs prowadzenia działalności gospodarczej – rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, zagadnienia prawa pracy, prawa podatkowego, ZUS i inne informacje potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej (60 godzin).

  5. Inne kursy - np. księgowość,w tym elektroniczna, agroturystyki i inne wynikające z potrzeb (60 godzin). Każdy z 30 uczestników będzie brał udział w jednych zajęciach wybranych z bloku tematycznego.

W ramach zajęć powstaną 22 indywidualne plany zawodowe.

Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają następujące materiały szkoleniowe: książki, programy komputerowe do wspomagania nauki, pomoce naukowe w postaci pamięci flash drive, notatniki, teczki, długopisy.

Rekrutacja do projektu: Kwalifikowanie uczestników nastąpi na podstawie poprawnie wypełnionego zgłoszenia i wyrażonej chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie oświadczenia o dobrowolnym udziale w projekcie. Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać w biurze projektu w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny tel. 0-85 713 28 80; 0-85 713 28 93,fax: 0-85 713 28 81 oraz na stronie internetowej www.juchnowiec.gmina.plOkres realizacji projektu: 01.09.2008- 31.08.2009


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wersja .pdf do pobrania


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media