Wersja do drukuArchiwum
Juchnowiec Kościelny, 10 listopada 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ


Juchnowiec Kościelny 31 października 2014r

IGK.042.8.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej we wsi Brończany, na działce nr geod. 79, obręb geod. Brończany, gm. Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny 28 października 2014r

IGK.7021.8.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawę i montaż urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny we wsiach: Hermanówka, Ignatki, Koplany - Kolonia, Ksieżyno - Kolonia, Stanisławowo i Juchnowiec Kościelny.Juchnowiec Kościelny 27 października 2014r

IGK.32.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny"Juchnowiec Kościelny 23 października 2014r.

IGK.042.7.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw we wsi Bogdanki.
Juchnowiec Kościelny 23 października 2014r.

IGK.271.31.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki"

Juchnowiec Kościelny 15.10.2014r

IGK.7021.13.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.Juchnowiec Kościelny 16 października 2014r

IGK.271.29.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa autobusu"

Juchnowiec Kościelny 16 października 2014r.

IGK.271.30.2014

Juchnowiec Kościelny 22 maja 2012

IGK.271.20.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dobudowa garażu do budynku OSP w Złotnikach”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)45216121-8

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl oraz w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w pokoju nr 3 w godzinach od 7:30 do 15:30; specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wniosą wadium,- udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy i dłuższy (do 5 lat)- posiadają wiedzę i doświadczenie,- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej, , drogowej oraz przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,- zaakceptują warunki zawarte w SIWZ,- wykonali w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 obiektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV pkt 6 SIWZ.
c) W celu oceny spełnienia warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: spełnia / nie spełnia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 13.06.2012r. do godz. 12:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Ciborowski i Zbigniew Szymczyk-tel.85-713-28-95 e-mail: g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl , fax 085-713-28-81
6. Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012r.
7. Termin składania ofert: do 13.06.2012 r. do godz. 12:00.
8. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 - Sekretariat (pokój nr 6)
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2012r. o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny .
10. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) ............ - 90%
- warunki gwarancji (powyżej 36 miesięcy, max 5 lat) ....... - 10%
11. Ocena i wybór oferty nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w wysokości 10 % ustalonej w przetargu wartości usługi na konto Zamawiającego j.w. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 22.05.2012r


Juchnowiec Kościelny 21 maja 2012

OK.271.2.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, woj. Podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Remont Kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45 30 00-7; 45 31 12 00-2

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.okjuchnowiec.pl oraz w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w pokoju nr 3 w godzinach od 7:30 do 15:30; specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wniosą wadium,- udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy i dłuższy (do 5 lat)- posiadają wiedzę i doświadczenie,- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej, elektrycznej oraz przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,- zaakceptują warunki zawarte w SIWZ,- wykonali w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 obiektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV pkt 6 SIWZ.
c) W celu oceny spełnienia warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: spełnia / nie spełnia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł do
dnia 12 czerwca 2012r. do godz. 12:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Zbigniew Szymczyk - tel.85-713-28-95;e-mail: g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl , fax 085-713-28-81
6. Realizacja przedmiotu zamówienia: do dnia 28.09.2012 r.
7. Termin składania ofert: do 12 czerwca 2012 r. do godz. 12:00.
8. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 - Sekretariat (pokój nr 6)
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwca 2012r. o godz. 12:20 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym; plac Królowej Rodzin 1 .
10. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) ............ - 90%
- warunki gwarancji (powyżej 36 miesięcy, max 5 lat) ....... - 10%
11. Ocena i wybór oferty nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w wysokości 10 % ustalonej w przetargu wartości usługi na konto Zamawiającego j.w. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.05.2012r.

 


Juchnowiec Kościelny, 16 maja 2012 r.

IGK.271.19.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, 
ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Księżynie, Koplanach i Hermanówce
(CPV): 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.juchnowiec.gmina.pl oraz w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w pokoju nr 3 w godzinach od 7:30 do 15:30; specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wniosą wadium,- udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy i dłuższy (do 5 lat),- określą termin usuwania usterek w okresie gwarancyjnym nie dłuższy niż 14 dni,- wyrażą zgodę na termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia dokumentów rozliczeniowych w siedzibie Zamawiającego,- posiadają wiedzę i doświadczenie,- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej oraz przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,- zaakceptują warunki zawarte w SIWZ,
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV ppkt 6 SIWZ.
c) W celu oceny spełniania warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: spełnia / nie spełnia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 31 maja 2012r. do godz. 10:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
- Barbara Puziuk – tel.: 85-713-28-95 lub 697 011 627,
- Zbigniew Szymczyk – tel.: 85 713-28-95 lub 697 011 627; e-mail: g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl fax 085-713-28-81
6. Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 sierpnia 2012r.
7. Termin składania ofert: do 31 maja 2012 r. do godz. 10:00.
8. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10 - Sekretariat (pokój nr 6)
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 31 maja 2012r. o godz. 10:05 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
10. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) – 95 %,
- warunki gwarancji - 5 %,
11. Ocena i wybór oferty nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
14. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 10 % ustalonej w postępowaniu przetargowym wartości przedmiotu umowy. 
15. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.05.2012


Juchnowiec Kościelny 8 maja 2012

IGK.271.18.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, 
ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa odcinka ulicy Gołębiej w Księżynie”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6;45232440-8

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl oraz w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w pokoju nr 3 w godzinach od 7:30 do 15:30; specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wniosą wadium,- udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy i dłuższy (do 5 lat) - posiadają wiedzę i doświadczenie,- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej, drogowej oraz przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,- zaakceptują warunki zawarte w SIWZ,- wykonali w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 obiektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV pkt 6 SIWZ.
c) W celu oceny spełnienia warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: spełnia / nie spełnia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł do dnia 30.05.2012r. do godz. 12:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Ciborowski i Zbigniew Szymczyk- tel.85-713-28-95 e-mail: g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl, fax 085-713-28-81
6. Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2012r.
7. Termin składania ofert: do 30.05.2012 r. do godz. 12:00.
8. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 - Sekretariat (pokój nr 6)
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2012r. o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
10. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT)..........- 90%
- warunki gwarancji (powyżej 36 miesięcy, max 5 lat) ..........- 10%
11. Ocena i wybór oferty nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w wysokości 10 % ustalonej w przetargu wartości usługi na konto Zamawiającego j.w. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 08.05.2012r.

30.05.2012 r. do godz. 12:00

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media