Wersja do drukuO Gminie

Juchnowiec Kościelny jest gminą podmiejską, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Białegostoku w woj. podlaskim, powiecie białostockim, na obszarze Zielonych Płuc Polski i mezoregionów: Doliny Górnej Narwi i Wysoczyzny Białostockiej. Teren gminy stanowi krajobraz równinny urozmaicony luźno rozrzuconymi pagórkami, częściowo zalesiony. Największe skupisko leśne znajduje się w północnej części gminy, stanowiąc pierścień lasów ochronnych miasta Białegostoku. Przepływająca wzdłuż południowej granicy rzeki Narew z sąsiadującym kompleksem leśnym stwarza dobre warunki do rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej w rejonie wsi Wojszki, Zajączki, Czerewki.
          Gmina Juchnowiec Kościelny ma charakter rolniczy zwłaszcza w środkowej i południowej części, w części północnej koncentruje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz tereny pod działalność gospodarczą. Gmina Juchnowiec Kościelny zajmuje powierzchnię 172 km2, co stanowi 0,8% obszaru województwa podlaskiego oraz 5,8% powiatu białostockiego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 12.604 ha w tym grunty orne 8.162 ha, użytki zielone 4.381 ha, sady – 61 ha.
          Gmina podzielona jest na 46 sołectw z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym. Największą miejscowością w gminie i jednocześnie w województwie podlaskim jest Kleosin z liczbą 4.698 mieszkańców.
          Walory przyrodnicze i istniejąca infrastruktura zachęca małych, średnich i dużych przedsiębiorców do inwestowania i osadnictwa na terenie gminy. Zaletą jest również bliska odległość od Białegostoku oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna.


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media