Wersja do drukuInf. o naborach do projektów Unijnych

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZORIENTOWANEGO NA JAKOŚĆ I POTRZEBY REGIONALNEJ GOSPODARKI
więcej informacji

ścieżka udziału


BEZPŁATNE SZKOLENIE „ETYKIETOWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”
więcej informacji


Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange
więcej informacji


KONKURS “ROLNICZKI MOTOREM INNOWACJI W POLSCE”
Podlaska Izba Rolnicza na wniosek KRIR i Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR ma przyjemność otworzyć pierwszą edycję konkursu – innowacje dla rolniczek. I edycja w 2017r. nosi tytuł: „Rolniczki motorem wzrostu innowacyjności w polskich gospodarstwach". więcej informacji


AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z BIAŁEGOSTOKU, P. BIAŁOSTOCKIEGO I P. BIELSKIEGO
więcej informacji


KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”
więcej informacji


AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z BIAŁEGOSTOKU, P. BIAŁOSTOCKIEGO I P. BIELSKIEGO
więcej informacji


E-obywatel nowe umiejętności Cyfrowe
​Informuję, że opublikowane zostało w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju zapytanie ofertowe Krajowej Izby Gospodarczej dotyczącej wyboru trenerów lokalnych w ramach Projektu „E-obywatel nowe umiejętności Cyfrowe”

więcej informacji


Bądź aktywna
​Celem głównym projektu jest zaktywizowanie 35 kobiet od 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia, z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca II.2018 r. doświadczenia zawodowego na stanowiskach: sprzedawca, pracownik biurowy, pracownik centrum obsługi telefonicznej, krawiec-szwacz, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 49% kobiet uczestniczących w projekcie, min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek o niskich kwalifikacjach w miejscu odbywania stażu.

więcej informacji


Aktywizacja zawodowa
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Aktywizacja zawodowa w podregionie białostockim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

więcej informacji


"Młody i aktywny"
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Młody i aktywny”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej informacji

“AKTYWNA I NIEZALEŻNA” – II edycja
Ruszyła rekrutacja do projektu “AKTYWNA I NIEZALEŻNA” – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną”, którego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej kobiet pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 40 kobiet sprawujących opiekę nad osobą zależną, w tym do 20 kobiet po 30. roku życia oraz do 20 kobiet po 50. roku życia zamieszkujących powiat białostocki, sokólski oraz miasto Białystok, pozostających bez zatrudnienia, w tym do 20 osób długotrwale bezrobotnych oraz do 20 osób o niskich kwalifikacjach. Być może pośród mieszkanek gminy znajdują się Panie, które napotykają trudności w podjęciu pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną, a którym przydałaby się pomoc w zwiększeniu szans na zatrudnienie – w takim przypadku zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

więcej informacji

Aktywni zawodowo
Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór do projektu szkoleniowo- stażowego Aktywni zawodowo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy osoby z powiatu białostockiego i sokólskiego oraz miasta Białystok. Nabór trwa do 24.03.2017. W załączniku przesyłamy szczegóły zasad uczestnictwa, aby wziąć udział należy wypełniony formularz wysłać mailem na adres fundacja@SmartGmina.pl lub faxem na numer 22 350 90 54.

więcej informacji
Formularz zgłoszeniowy


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media