Wersja do druku"Aktywność i integracja - sposób na lepsze jutro"

W dniu 23.07.2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny podpisał Umowę ramową Projektu Systemowego : “ Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia jako zjawiska wykluczenia społecznego, które doprowadza do zubożenia określonych grup społecznych, a w konsekwencji do izolacji. Założeniem projektu jest przeniesie aktywności osób bezrobotnych z obszaru umiejętności pozyskiwania świadczeń z pomocy społecznej w obszar aktywności własnej nakierowanej na przygotowanie się do przerwania bierności i przy podjęcia pracy. Zorganizowanie kompleksowego wsparcia zwiększy szansę powrotu lub wejścia na rynek pracy oraz osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu.
Cele szczegółowe projektu:
1.podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2.zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
3.doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności sprzyjających mobilności zawodowej
4.zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-55 lat zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Osoby wybrane do grupy docelowej są w wieku aktywności zawodowej i mają ustabilizowaną sytuację rodzinną. Podjęcie zatrudnienia umożliwi im podniesienie samooceny i nabycie uprawnień emerytalno – rentowych. Pracujący rodzice są ponadto dobrym wzorem dla dzieci i otoczenia. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 12 bezrobotnych mieszkańców z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny będących świadczeniobiorcami GOPS. W przypadku większej liczby chętnych pierwszeństwo będą miały osoby o najniższym dochodzie (art. 8 ustawy o pomocy społecznej). W ramach projektu zorganizowane będą szkolenia wstępne mające na celu edukację personalną, techniki aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe, porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy, indywidualne spotkania z psychologiem oraz szkolenia specjalistyczne w zależności od potrzeb rynku pracy oraz indywidualnych możliwości beneficjentów. Podczas szkoleń uczestnicy projektu mają zapewnione obiad i przerwę kawową oraz bezpłatny dojazd.

Wersja .pdf do ściągnięcia

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media