http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Archiwum
Artykuł dodany przez: admin (2005-02-14 19:50:00)

Juchnowiec Kościelny, 10 listopada 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ


Juchnowiec Kościelny 31 października 2014r

IGK.042.8.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej we wsi Brończany, na działce nr geod. 79, obręb geod. Brończany, gm. Juchnowiec Kościelny

szczegóły...

druk oferty

wersja elektroniczna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaJuchnowiec Kościelny 28 października 2014r

IGK.7021.8.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawę i montaż urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny we wsiach: Hermanówka, Ignatki, Koplany - Kolonia, Ksieżyno - Kolonia, Stanisławowo i Juchnowiec Kościelny.

szczegóły...


Juchnowiec Kościelny 27 października 2014r

IGK.32.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny"

szczegóły...

Załącznik - SIWZ
Odpowiedź na zapytanie
Uzupełnienie do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

Juchnowiec Kościelny 23 października 2014r.

IGK.042.7.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw we wsi Bogdanki.

szczegóły...

Odpowiedź na zapytanie


Juchnowiec Kościelny 23 października 2014r.

IGK.271.31.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki"

szczegóły...

Załącznik - SIWZ

Poprawka SIWZ

Odpowiedź na zapytanie
Zawiadomienie

Juchnowiec Kościelny 15.10.2014r

IGK.7021.13.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

szczegóły...


Juchnowiec Kościelny 16 października 2014r

IGK.271.29.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa autobusu"

szczegóły...

Załącznik - SIWZ

odpowiedź na zapytanie


Załącznik do oferty
Zawiadomienie


Juchnowiec Kościelny 16 października 2014r.

IGK.271.30.2014

Juchnowiec Kościelny 22 maja 2012

IGK.271.20.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dobudowa garażu do budynku OSP w Złotnikach”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)45216121-8

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl oraz w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w pokoju nr 3 w godzinach od 7:30 do 15:30; specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wniosą wadium,- udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy i dłuższy (do 5 lat)- posiadają wiedzę i doświadczenie,- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej, , drogowej oraz przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,- zaakceptują warunki zawarte w SIWZ,- wykonali w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 obiektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV pkt 6 SIWZ.
c) W celu oceny spełnienia warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: spełnia / nie spełnia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 13.06.2012r. do godz. 12:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Ciborowski i Zbigniew Szymczyk-tel.85-713-28-95 e-mail: g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl , fax 085-713-28-81
6. Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012r.
7. Termin składania ofert: do 13.06.2012 r. do godz. 12:00.
8. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 - Sekretariat (pokój nr 6)
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2012r. o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny .
10. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) ............ - 90%
- warunki gwarancji (powyżej 36 miesięcy, max 5 lat) ....... - 10%
11. Ocena i wybór oferty nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w wysokości 10 % ustalonej w przetargu wartości usługi na konto Zamawiającego j.w. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 22.05.2012r


Juchnowiec Kościelny 21 maja 2012

OK.271.2.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1, woj. Podlaskie, ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Remont Kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45 30 00-7; 45 31 12 00-2

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.okjuchnowiec.pl oraz w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w pokoju nr 3 w godzinach od 7:30 do 15:30; specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wniosą wadium,- udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy i dłuższy (do 5 lat)- posiadają wiedzę i doświadczenie,- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej, elektrycznej oraz przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,- zaakceptują warunki zawarte w SIWZ,- wykonali w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 obiektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV pkt 6 SIWZ.
c) W celu oceny spełnienia warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: spełnia / nie spełnia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł do
dnia 12 czerwca 2012r. do godz. 12:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Zbigniew Szymczyk - tel.85-713-28-95;e-mail: g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl , fax 085-713-28-81
6. Realizacja przedmiotu zamówienia: do dnia 28.09.2012 r.
7. Termin składania ofert: do 12 czerwca 2012 r. do godz. 12:00.
8. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 - Sekretariat (pokój nr 6)
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwca 2012r. o godz. 12:20 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym; plac Królowej Rodzin 1 .
10. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) ............ - 90%
- warunki gwarancji (powyżej 36 miesięcy, max 5 lat) ....... - 10%
11. Ocena i wybór oferty nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w wysokości 10 % ustalonej w przetargu wartości usługi na konto Zamawiającego j.w. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.05.2012r.

 


Juchnowiec Kościelny, 16 maja 2012 r.

IGK.271.19.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, 
ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Księżynie, Koplanach i Hermanówce
(CPV): 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.juchnowiec.gmina.pl oraz w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w pokoju nr 3 w godzinach od 7:30 do 15:30; specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wniosą wadium,- udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy i dłuższy (do 5 lat),- określą termin usuwania usterek w okresie gwarancyjnym nie dłuższy niż 14 dni,- wyrażą zgodę na termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia dokumentów rozliczeniowych w siedzibie Zamawiającego,- posiadają wiedzę i doświadczenie,- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej oraz przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,- zaakceptują warunki zawarte w SIWZ,
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV ppkt 6 SIWZ.
c) W celu oceny spełniania warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: spełnia / nie spełnia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 31 maja 2012r. do godz. 10:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
- Barbara Puziuk – tel.: 85-713-28-95 lub 697 011 627,
- Zbigniew Szymczyk – tel.: 85 713-28-95 lub 697 011 627; e-mail: g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl fax 085-713-28-81
6. Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 sierpnia 2012r.
7. Termin składania ofert: do 31 maja 2012 r. do godz. 10:00.
8. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10 - Sekretariat (pokój nr 6)
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 31 maja 2012r. o godz. 10:05 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
10. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) – 95 %,
- warunki gwarancji - 5 %,
11. Ocena i wybór oferty nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
14. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 10 % ustalonej w postępowaniu przetargowym wartości przedmiotu umowy. 
15. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.05.2012


Juchnowiec Kościelny 8 maja 2012

IGK.271.18.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Juchnowiec Kościelny, 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, woj. Podlaskie, 
ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa odcinka ulicy Gołębiej w Księżynie”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6;45232440-8

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl oraz w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w pokoju nr 3 w godzinach od 7:30 do 15:30; specyfikacja udostępniana jest nieodpłatnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wniosą wadium,- udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy i dłuższy (do 5 lat) - posiadają wiedzę i doświadczenie,- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie z branży sanitarnej, drogowej oraz przynależą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,- zaakceptują warunki zawarte w SIWZ,- wykonali w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 obiektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie.
b) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale IV pkt 6 SIWZ.
c) W celu oceny spełnienia warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: spełnia / nie spełnia.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł do dnia 30.05.2012r. do godz. 12:00.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Dariusz Ciborowski i Zbigniew Szymczyk- tel.85-713-28-95 e-mail: g.komunalna@juchnowiec.gmina.pl, fax 085-713-28-81
6. Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2012r.
7. Termin składania ofert: do 30.05.2012 r. do godz. 12:00.
8. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 - Sekretariat (pokój nr 6)
9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2012r. o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
10. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT)..........- 90%
- warunki gwarancji (powyżej 36 miesięcy, max 5 lat) ..........- 10%
11. Ocena i wybór oferty nastąpi na posiedzeniu zamkniętym.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w wysokości 10 % ustalonej w przetargu wartości usługi na konto Zamawiającego j.w. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
15. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 08.05.2012r.

30.05.2012 r. do godz. 12:00


adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=30