Wersja do drukuOchrona środowiska- AKTUALNOŚCI
Mniej azbestu w Gminie Juchnowiec Kościelny

W październiku br. zakończono realizację zadania “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny”. Azbest został odebrany z 64 nieruchomości, a łączna ilość zebranego azbestu wyniosła ok. 185 ton. Na realizację zadania wydano łącznie kwotę 69.999,61 zł. Zostało ono dofinansowane w wysokości 14.400,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania usuwania azbestu w 2018/2019 r. Mieszkańcy otrzymali dotację w wysokości 100% poniesionych kosztów.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny

Stosownie do zapisów § 1 pkt 8 umowy Dotacji Nr 157/16/B-OZ/AZ-038/DA z dnia 11 lipca 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, uprzejmie informuję, że Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny realizuje przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny" dotowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Broszura informacyjna

Uwaga, Barszcz Sosnowskiego

Uprzejmie informujemy, że barszcz Sosnowskiego jest jednym z niebezpiecznych gatunków roślin w Polsce. Stanowi on zagrożenia dla ludzi, jest inwazyjny i bardzo trudny do zwalczenia ze względu na niezwykłą plenność. Kontakt z rośliną powoduje poparzenia skóry, które są bardzo bolesne i mogą prowadzić do powstania głębokich ran oraz długotrwałych przebarwień skóry. Ponadto, wdychanie olejków eterycznych, które są szczególnie lotne w upalne dni, może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Uwzględniając bezpieczeństwo mieszkańców poniżej zamieszczamy materiał edukacyjny na temat zagrożeń związanych z barszczem Sosnowskiego oraz zaleceń jak uniknąć oparzenia oraz jak postępować w przypadku kontaktu z ww. rośliną.

Broszura informacyjna – kliknij aby pobrać
Dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny” jest dotowana na podstawie umowy nr 090/14/B-OZ/AZ-038/DA z dnia 27.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. szczegóły

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec KościelnyDofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest

Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż przystępuje do złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy. 
Dotacje udzielane będą na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – na jego wywiezienie i unieszkodliwienie. Wysokość dotacji stanowi 100% poniesionych kosztów.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:
  • kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
  • zgodę współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie);
  • informację o wyrobach zatwierdzających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
  • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest: w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1; na stronie internetowej http://juchnowiec.gmina.pl/ w zakładce Ochrona Środowiska – Aktualności lub poniżej.

W celu dopełnienia formalności, osoby, które złożyły już wnioski, proszę o kontakt: bezpośrednio w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub telefonicznie pod numerem 85 / 719 50 60.
Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ulicy Lipowej 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2012 r.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel:  85/ 719 50 60.
Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, na co najmniej na 45 dni przed realizacją przez gminę zadania, a także przedłożyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, (Słonimska 15/1, 15 – 028 Białystok) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
Oświadczenie współwłaścicieli działki
Informacja o wyrobach zawierających azbest


I N F O R M A C J A

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz.1495) obowiązująca od dnia 21 października 2005r. (z wyjątkiem przepisów, dla których ustanowiono późniejszy termin) stworzyła podstawy do zorganizowania systemu zbiórki i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. W myśl w/w ustawy użytkownik zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do jego oddania zbierającemu powyższy sprzęt. Jednocześnie zabrania się mieszania tego typu odpadów z innymi odpadami. Z dniem 1 lipca br. w myśl obowiązujących przepisów sprzedawca detaliczny i hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju oraz umieszczania w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu. Jednocześnie Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przypomina, iż zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności mają obowiązek przekazania Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny informacji zawierającej:
 
1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz adres zbierającego sprzęt;
2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że z uwagi na brak na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najbliżej znajdujące się punkty zajmujące się zbiórką ww. sprzętu są zlokalizowane w Białymstoku. Poniżej podano adresy tych punktów zgodne z informacją dostępną na portalu miejskim Urzędu Miejskiego Białystok na stronie internetowej: www.bialystok.pl.Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media