Wersja do drukuZezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych

ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM W PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCH

Dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychpobierz wniosek

Załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu.
 • opinia sołtysa i rady sołeckiej

Złożony wniosek zostaje przekazany do zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Warunkiem wydania zezwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na spredaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wyżej wymienione opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzjóa napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjatkiem piwa ) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej tj. 525 zł lub 2100 zł.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym rok kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia opłata wnoszona jest jednorazowo w całości.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu wazności zezwolenia.

Podstawa prawna:

Art 11 i art. 18 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).

Czas oczekiwania na decyzję: do 30 dni.

Wniosek należy złożyc w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 10 (KASA)

Odbiór zezwolenia na handel alkoholem może nastapic osobiście lub przez pełnomocnika (po dołączeniu pełnomocnictwa) za okazaniem dowodu osobistego i dowodu wpłaty należnej opłaty.

Opłaty można dokonać na miejscu lub za pośrednictwem banku lub poczty.

Tryb odwoawczy:

Odwołanie wnosi sie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media