Wersja do drukuZgłoszenie urodzenia dziecka

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Wymagane dokumenty:

Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.
Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.
Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.
Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
Osoba zgłąszająca urodzenia dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC w Juchnowcu Kościelnym.

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Juchnowcu Kościelnym (budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 8).

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, omawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem kierownika USc w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położna lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
a. ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowiana na to pozwala albo inna osoba przy porodzie,
b. lekarz albo położna.
Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz.1688)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz 1635).


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media