http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-01-27 07:44:23)

W 2017 r. Powiat Białostocki kontynuuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.1) Białystok – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel.  85 740 39 26.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 1100 - 1500

Wtorek – Piątek: 900 - 1300

2) Czarna Białostocka – Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka,

 tel. 85 722 27 20.

Godziny pracy:

Poniedziałek:    1100 - 1500

Wtorek – Piątek:   900 - 1300

3) Łapy – Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20.

Godziny pracy:

Poniedziałek:   1100 - 1500

Wtorek – Piątek:  900 - 1300

4) Juchnowiec Kościelny – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno, tel. 601 266 099

Godziny pracy:

Poniedziałek:  1100 - 1500

Wtorek – Piątek:  900 - 1300

5) Choroszcz– ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.

Godziny pracy:

Poniedziałek – Czwartek: 800 - 1200

Piątek: 1400 - 1800

6) Michałowo – budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

Godziny pracy:

Poniedziałek:   800 - 1200

Wtorek: 1100 - 1500

Środa – Piątek: 800 - 1200

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnych porad prawnych mogą korzystać kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Dodatkowo w projektowanej nowelizacji rozporządzenia proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym kobiety w ciąży będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Kto jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych ?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy):

· której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

· która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

· która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

· która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

· która nie ukończyła 26 lat, lub

· która ukończyła 65 lat, lub

· która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła
się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

· która jest w ciąży.

 Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty (art. 4 ust. 2 ustawy):

· oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy o pomocy społecznej,

· ważną Kartę Dużej Rodziny,

· zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

· ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,

· dokument stwierdzający tożsamość,

· oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7,

· dokument potwierdzający ciążę.

 Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):

· poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub

· wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

· udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

· sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

· Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. (art. 4a ustawy).

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

· podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

· z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

· związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72661