http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-10-21 10:20:18)

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 27.10.2016r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu ”Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycyjne w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotowe szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności w zakresie kodów PKD 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy  (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności), oraz nie uzyskali pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Miejsce szkolenia:
Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim
ul. Adama Mickiewicza 46
SALA SZKOLEŃ - godz. 10.00


Program szkolenia
Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej
typ operacji

Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych
09:45 – 10.00      Rejestracja uczestników
10:00 – 11:15         I blok tematyczny:
1.    Podstawy prawne ubiegania się o pomoc:

2.    Zasady ubiegania się i o pomoc:
-    definicja beneficjenta,
-    zakres i wysokość wsparcia,
-    koszty kwalifikowane,
-    kryteria wyboru operacji.
3.    Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej:
-  wniosek o przyznanie pomocy,
-  załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem.
11:15 – 11:30 Przerwa
11:30 – 13:00 II Blok tematyczny

4.    Biznesplan – zasady sporządzania:
-   informacje dotyczące wnioskodawcy,
-    opis planowanej operacji,
-    wykonalność operacji,
-    tabele finansowe do Biznesplanu

5.    Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania promocji.

13:00 – 13:15 Dyskusja

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72615