http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-10-14 08:06:28)

LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła pierwszy nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.1.2 Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia.LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie usług reintegracji społeczno - zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.

W ramach ogłoszenia o naborze mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także:
7a) Stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
7b) Utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków: od 18 października 2016r. od godziny 8:00
do 2 listopada 2016r. do godziny 15:00

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%wydatków kwalifikowanych.

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi
644 000,00  PLN.
 
Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

NABÓR nr 1/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7 RPOWP 2014-2020.adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72612