http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białostockim
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-01-01 15:24:35)

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Białostocki będzie prowadził od dnia 1 stycznia 2016r. sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
I. Trzy punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu białostockiego, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:

1) Punkt w Białystoku – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.
2) Punkt w Czarnej Białostockiej – Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.
3) Punkt w Łapach – Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20.
II. Trzy punkty prowadzone przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, Fundacja „SPE SALVI” w Białymstoku. Punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów gmin, w  których pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów:
1) Punkt w Juchnowcu Kościelnym – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul.  Alberta 2, 16-001 Księżyno.
2) Punkt w Choroszczy – ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.
3) Punkt w Michałowie – budynek  Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11,  16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.
We wszystkich wyżej wymienionych punktach nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w następujących godzinach:
Poniedziałek  od 11:00 do 15:00,  
Wtorek           od 9:00 do 13:00,  
Środa              od 9:00 do 13:00,  
Czwartek        od 9:00 do 13:00,  
Piątek             od 9:00 do 13:00,  
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny, lub
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
udzielenie pomocy w sporządzeniu  projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 
 STAROSTA
Antoni  Pełkowskiadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72436