http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2015-08-10 08:58:18)

Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku o planowanym naborze na kolejną edycję przedmiotowego Programu na lata 2016 – 2017 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.

Planowane dotacje udzielane będą na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – na jego wywiezienie i unieszkodliwienie. Wysokość dotacji stanowi do 100% poniesionych kosztów.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:
 kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
 zgodę współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie);
 informację o wyrobach zatwierdzających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest; 
 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest: w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub poniżej.

Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ulicy Lipowej 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015 r.
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel:  85/ 719 50 60.

Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, na co najmniej na 45 dni przed realizacją przez gminę zadania, a także przedłożyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, (Słonimska 15/1, 15 – 028 Białystok) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Pliki do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
Oświadczenie współwłaścicieli działki
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Regulamin dofinansowania zzadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelnyadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72360