http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: VII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
Wiadomość dodana przez: kboni (2015-03-30 14:51:01)

24 marca br. odbyła się siódma w tej kadencji sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. W sesji wzięło udział 15 radnych.  


Wójt Krzysztof Marcinowicz poinformował, iż w okresie od ostatniej sesji wydał cztery zarządzenia, m.in. w prawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Ponadto podpisana została umowa na dostarczenie do 30 czerwca br. autobusu. Ogłoszono dwa przetargi: na budowę świetlicy w Horodnianach oraz na budowę drogi do osiedla Nasz Dom w Solniczkach.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Januszewska poinformowała, że w okresie międzysesyjnym odbyło się siedem posiedzeń komisji.
Radni przyjęli jednogłośnie: sprawozdania: z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2014 rok.
W punkcie interpelacje, wnioski i zapytania radnych, w tym zapytania sołtysów poruszono m.in. następujące sprawy: Wiktor Antoniuk, sołtys wsi Złotniki pytał o zmiany dotyczące funduszu sołeckiego – informacja na ten temat będzie przygotowana przez Urząd Gminy i przekazana sołtysom; radna Bożena Jabłońska przedstawiła stanowisko Stowarzyszenia Nasze Drogi w sprawie budowy obwodnicy Księżyna.
Sesję zakończono świątecznym akcentem: sołtys wsi Lewickie Teresa Gałecka, przewodnicząca Rady Gminy i wójt złożyli zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Podjęte uchwały:
a) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (15 głosów za);
b) w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny (15 głosów za);
c) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych oraz przestawienie istniejących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (15 głosów za);
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/28/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – projekt zamienny „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok – Stanisławowo – Wojszki, na odcinku granica miasta Białystok do drogi Nr 1494B” (15 głosów za);
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki (15 głosów za);
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej: „Budowa drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Nargilewska (15 głosów za);
g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele” (15 głosów za);
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (15 głosów za);
j) w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. (15 głosów za).
Radni odrzucili uchwałę (i) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Juchnowiec Kościelny (2 głosy za, 7 głosów przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu).
 adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7156