http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: IV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
Wiadomość dodana przez: kboni (2015-03-05 10:47:26)

27 lutego br. odbyła się szósta w tej kadencji sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. W sesji wzięło udział 15 radnych. 

Radna Bożena Jabłońska wystąpiła z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Wniosek został odrzucony (4 głosy za zdjęciem uchwały, 9 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu). Na wniosek wójta do porządku obrad wprowadzono (15 głosami za) uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmina Juchnowiec Kościelny, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
W informacji o działalności międzysesyjnej wójt Krzysztof Marcinowicz powiedział, iż rozstrzygnięto przetargi m.in. na budowę świetlicy wiejskiej w Hryniewiczach (termin realizacji do 30.09.2015 r.), energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (termin realizacji do 30.11.2015 r.) i dostawę autobusu (termin realizacji do 30.06.2015 r.).
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Januszewska poinformowała, że w czasie od ostatniej sesji odbyło się 11 posiedzeń komisji Rady Gminy.
Radni przyjęli informację dotyczącą przygotowanie gminy do realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r., sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r., a także informację na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny i Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2014 r.

W punkcie interpelacje, wnioski i zapytania radnych, w tym zapytania sołtysów poruszono m.in. następujące sprawy:
Radny Józef Słoma Sadowski pytał o możliwość odstąpienia od „opłaty śmieciowej” w przypadku gospodarstw wytwarzających bardzo małe ilości śmieci, co nie jest możliwe w świetle obowiązującej ustawy; odniósł się także do natężonego ruchu samochodów w Księżynie i wynikających z tego utrudnień dla mieszkańców w związku z protestami rolników na drodze do Warszawy wskazując, jak bardzo niezbędna jest obwodnica Księżyna, do której budowy nie doszło, za co, zdaniem radnego, winę ponoszą władze wojewódzkie oraz stowarzyszenie Nasze Drogi.
Radny Robert Szymański poruszył sprawę kanalizacji na terenie swojego okręgu oraz chodnika przy drodze powiatowej w Lewickich. Wójt poinformował, że jest już przygotowana dokumentacja na budowę chodnika, natomiast jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną ze względu na ograniczone środki będą budowane niewielkie odcinki. Gmina przygotowuje się również do pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

W spawach różnych głos zabrali m.in. dotychczasowi dzierżawcy działek rekreacyjnych w Wojszkach w związku z działaniami zmierzającymi do uporządkowania sytuacji własnościowej tych terenów, które gmina podjęła na ich wniosek. Kilkoro spośród blisko 30 dotychczasowych dzierżawców zgłasza uwagi do sposobu przeprowadzenia przetargów na dzierżawione dotychczas nieruchomości. Radczyni prawna wyjaśniła, że przygotowany przetarg zgodny jest z obowiązującymi przepisami.
 
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny prawa własności nieruchomości, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału – 14  głosów przeciw, 1 wstrzymujący się – uchwała została odrzucona;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (radna Bożena Jabłońska zgłosiła uwagę, iż uchwała nie jest zgodna z obowiązującym prawem, radca prawna wyjaśniła, że uwaga nie odnosi się do zakresu uchwały) – 14  głosów za, 1 wstrzymujący się – uchwała została przyjęta;
c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (aktualnie obowiązujące zasady pozostają bez zmian) – 15 głosów za – uchwała została przyjęta;
d) w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (dot. drogi nr 19 w miejscowości Złotniki – wójt wnioskował o odłożenie uchwały z powodu konieczności rozpatrzenia wniosków mieszkańców dotyczących zmiany proponowanej lokalizacji) – 15 głosów za – uchwała została zdjęta z porządku obrad;
e) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – 15 głosów za – uchwała została przyjęta;
f) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – 15 głosów za – uchwała została przyjęta;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 rok – 15 głosów za – uchwała została przyjęta;
h) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (limit zmieniono z 45 do 40 punktów) – 15 głosów za – uchwała została przyjęta;
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – projekt zamienny „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok – Stanisławowo – Wojszki, na odcinku granica miasta Białystok do drogi Nr 1494B – 14 głosów za, 1 osoba się wstrzymała – uchwała została przyjęta;
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki – 13 głosów za, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nieobecna – uchwała została przyjęta;
k) w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. – 13 głosów za, 2 osoby się wstrzymały – uchwała została przyjęta;
l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2015-2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 – 13 głosów za, 2 osoby się wstrzymały – uchwała została przyjęta;
m) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmina Juchnowiec Kościelny, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium – 15 głosów za – uchwała została przyjęta.

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7141