http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-11-05 14:03:21)

Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż przystępuje do złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy. 


Dotacje udzielane będą na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – na jego wywiezienie i unieszkodliwienie. Wysokość dotacji stanowi 100% poniesionych kosztów.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:
  • kserokopię aktualnego dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
  • zgodę współwłaściciela nieruchomości na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest (oświadczenie);
  • informację o wyrobach zatwierdzających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest;
  • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest: w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Królowej Rodzin 1; na stronie internetowej http://juchnowiec.gmina.pl/ w zakładce Ochrona Środowiska – Aktualności lub poniżej.

W celu dopełnienia formalności, osoby, które złożyły już wnioski, proszę o kontakt: bezpośrednio w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub telefonicznie pod numerem 85 / 719 50 60.
Złożenie niekompletnego wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpatrzenia.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ulicy Lipowej 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2012 r.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel:  85/ 719 50 60.
Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, na co najmniej na 45 dni przed realizacją przez gminę zadania, a także przedłożyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, (Słonimska 15/1, 15 – 028 Białystok) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest
Oświadczenie współwłaścicieli działki
Informacja o wyrobach zawierających azbestadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6708