OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przypomina, że odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Hryniewiczach.

W/w odpady może przekazać mieszkaniec Gminy Juchnowiec Kościelny, posiadający zabudowaną nieruchomość na terenie Gminy, który ma złożoną DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, po uprzednim poinformowaniu pracowników Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – osobiście lub pod nr telefonów; 85 719 50 60 lub 85 719 50 61, co najmniej w przeddzień planowanego wywozu odpadów.

Brak stosownego zgłoszenia w Urzędzie będzie skutkowało nieprzyjęciem odpadów w PSZOK-u.


 
tomaszl | 19.06.2019 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media