Wycinka drzew po zmianach
W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody.
Zmiany dotyczą obwodów drzew, które nie wymagają obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew (niezależnie od podmiotu dokonującego wycinki). Obecnie zezwolenia nie są wydawane do usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;


Jednakże główna zmiana dotyczy usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W tym przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia, do Urzędu Gminy, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik Urzędu w terminie 21 dni dokona oględzin drzewa a jego usunięcie będzie możliwe jeżeli Urząd nie wniesie sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin.
Nowe druki zgłoszeń są już dostępne w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy w zakładce druki i formularze.


  Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Urząd nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
tomaszl | 13.07.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media