Z obrad sesji rady
W dniu 28 kwietnia 2017r. w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym obradowali radni na XXVII-ej sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Obrady prowadziła Pani Bogumiła Bielska – Wiceprzewodnicząca Rady pod nieobecność Przewodniczącej Rady Pani Joanny Januszewskiej.Podczas składania sprawozdania z działalności międzysesyjnej przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny doszło do niecodziennego wydarzenia. Pani Elżbieta Paszkowska – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK w Białymstoku przekazała nieodpłatnie dwa rowery osobom niepełnosprawnym w ramach dotychczasowej współpracy z gminą Juchnowiec Kościelny. Rowery otrzymali mieszkańcy Olmont i Ignatek – Osiedla. 
W trakcie obrad sesji radni przyjęli cztery sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelny za 2016r., w tym z działalności ośrodka oraz 18 uchwał.
Rada Gminy m.in. dostosowała do obowiązujących przepisów uchwały dotyczące prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Z istotnych zmian to określenie terminu i obszaru obowiązkowej deratyzacji. Po zmianach, co najmniej raz w roku
w terminie od 1 marca do 31 października, obowiązkowej deratyzacji będą podlegały tereny skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego i zabudowane obiekty i magazyny wykorzystywane do przetwórstwa bądź przechowywania i składowania produktów rolno – spożywczych.
W odniesieniu do nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, ustalono nowy termin płatności -  do  10 marca roku kalendarzowego. Uległa zmianie  częstotliwość odbioru odpadów. Odpady zmieszane z domków letniskowych będą odbierane dwa razy w miesiącu a odpady segregowane  jeden  raz w miesiącu. Ustalono sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Uwagi można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu, telefonicznie, pisemnie na adres Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, elektronicznie w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
Ponadto zostały podjęte uchwały w zakresie finansowania inwestycji na terenie gminy, poprzez zmiany w budżecie i  zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.
Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Niewodnica wraz z dojazdami w m. Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny), zwiększono kwotę pomocy o 500.000 zł. Po zmianie dofinansowanie wyniesie 1.000.000 zł.
Treść wszystkich uchwał wkrótce zostanie udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Juchnowiec Kościelny.
tomaszl | 05.05.2017 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media