IX-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
28 maja br. odbyła się dziewiąta w tej kadencji sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. W sesji wzięło udział 14 radnych,


W sesji wzięło udział 14 radnych, nieobecny był radny Krzysztof Szczuka.
Głównym punktem sesji było przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z przyjęcia budżetu gminy za 2014 r. oraz udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Wójtowi Gminy. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, a także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny pozytywnie opiniującej oba sprawozdania radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. (10 głosów za, 4 radnych wstrzymało się od głosu: Marek Borowski, Marzena Gilewska, Bożena Jabłońska, Robert Szymański) oraz uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2014 r. (10 głosów za, 4 radnych wstrzymało się od głosu: Marek Borowski, Marzena Gilewska, Bożena Jabłońska, Robert Szymański).
Ponadto podjęto uchwały:
a) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny (14 głosów za) – dotyczy miejscowości Złotniki i Wojszki;
b) w sprawie zmian w budżecie w 2015 r. (14 głosów za) – zwiększa się plan dochodów o 325 tys. zł (225 tys. zł dotacja celowa z budżetu woj. podlaskiego, 100 tys. zł z opłat za ochronę środowiska) i wydatków o taką samą kwotę; zmiany dotyczą m.in. zmniejszenia wydatków na rozbudowę drogi gminnej w Kolonii Księżyno o kwotę 996 tys. zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem niższej niż przewidywano wartości robót, zwiększenia planu wydatków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Klewinowo o 750 tys. zł (w tym 225 tys. zł dotacji z budżetu woj. podlaskiego), na zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg o 140 tys. zł, na projekt drogi gminnej do boiska w Juchnowcu Dolnym o 50 tys. zł, na modernizację oświetlenia ulicznego o 200 tys. zł, na aktualizację projektu ul. Leszczynowej w Śródlesiu o 50 tys. zł, na aktualizację dokumentacji na kanalizację w Niewolnicy Nargilewskiej i w Brończanach.
DorotaK | 05.06.2015 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media