IV sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
30 grudnia br. odbyła się kolejna, czwarta w tej kadencji, sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. W sesji wzięło udział 14 radnych, nieobecna była radna Bożena Ewa Jakończuk. 


Radna Bożena Jabłońska wystąpiła z trzema wnioskami dotyczącymi zmiany porządku obrad. Pierwszy dotyczył przeniesienia punktu 9. „Interpelacje, wnioski i zapytania radnych, w tym zapytania sołtysów” na początek obrad, kolejny dotyczył zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, a trzeci wniosek dotyczył wprowadzenia do porządku obrad przygotowanej przez radną uchwały w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w szkoleniach. Wszystkie wnioski zostały odrzucone (1. wniosek – 1 głos za, 8 przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu; 2. wniosek – 6 głosów za, 8 przeciw; 3. wniosek – 6 głosów za, 8 przeciw). Porządek obrad przyjęto bez zmian (8 głosów za, 1 przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu).
W informacji o działalności międzysesyjnej wójt Krzysztof Marcinowicz powiedział, iż rozstrzygnięto przetargi m.in. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzenia wód opadowych w Księżynie, na dostawę energii elektrycznej i dostawę samochodu ciężarowego. Ponadto poinformował, że wydał 9 zarządzeń, m.in. w sprawie projektu budżetu na 2015 r. i w sprawie ogłoszenia IV edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Januszewska poinformowała, że w czasie od ostatniej sesji odbyły się cztery posiedzenia komisji Rady Gminy, podczas których opiniowano projekt budżetu na 2015 r. oraz projekty uchwał. Ponadto Przewodnicząca reprezentowała Radę Gminy na spotkaniach opłatkowych w Zespołach Szkół w Juchnowcu Górnym i Kleosinie.
W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady za 2014 rok, a także podjęli uchwały: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2015 r. (jednogłośnie); w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2015 r. (jednogłośnie); w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. (8 za, 6 radnych wstrzymało się od głosu); w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (jednogłośnie); w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów z dotychczasowymi dzierżawcami (jednogłośnie); w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015-20125 (jednogłośnie).
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie budżetu gminy na 2015 r. Skarbnik Anna Jakuć odczytała ostateczny projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a przewodniczący Komisji Rolnictwa i Finansów Marek Jóźwik odczytał pozytywną opinię tej komisji. Radna Bożena Jabłońska wnioskowała o zmianę nazwy inwestycji w poz. 4 i 12 w załączniku nr 4 do uchwały. Oba wnioski zostały odrzucone (wniosek 1. – za przyjęciem 1 głos, 8 przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu; wniosek 2. – za przyjęciem 4 głosy, 8 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu). Po zakończeniu dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2015 r. (12 głosów za, 1 głos przeciw – radny Marek Niewiński, radny Robert Szymański wstrzymał się od głosu).
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. wynosi 45 895 632 zł, w tym dochody bieżące – 41 669 405 zł i dochody majątkowe – 4 226 227 zł. Plan wydatków wynosi 49 049 491 zł, w tym wydatki bieżące – 36 209 458 zł i wydatki majątkowe – 12 840 033 zł.
kboni | 31.12.2014 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media