http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2019-01-22 09:49:00)

Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych z 86 l do 100 l . Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz – co jest nowością – do chowu lub hodowli bydła.


Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
•    kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku;
•    oraz w przypadku posiadaczy bydła: kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

WZÓR Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. zmienił się wzór wniosku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466).

WZÓR Wniosku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73843