http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: korols (2018-03-29 12:22:43)

Szanowni Mieszkańcy:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny przeprowadza dodatkowy nabór do projektu pn „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej
w gminie Juchnowiec Kościelny”, na realizację którego Gmina Juchnowiec Kościelny pozyskała wsparcie finansowe w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje:
Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych- INSTALACJE SOLARNE, nabór przeprowadzony jest na zestawy: 3 płyty solarne i 300 l zbiornik oraz zestawy: 4 płyty solarne i 400 l zbiornik.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w projekcie Mieszkańca, zameldowanego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, jest w szczególności:
• lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
• brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
• dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
• podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
• złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety ( do pobrania poniżej ) stanowiących załączniki do niniejszej informacji,
• w budynku wskazanym w ankiecie nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza, w tym także rolnicza
Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z REGULAMINEM ( do pobrania poniżej ) w terminie od 03.04.2018r. do 10.04.2018r.
Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.
Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na cwu ( decyduje największe zadeklarowane zapotrzebowanie na cwu) zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Załączniki do pobrania:
Ankieta
Regulamin
Umowa użyczenia nieruchnomości do zapoznania się
Umowa do zapoznania się

 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73621