http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONTROLI POSIADANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-04-05 12:33:38)

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych” oraz art. 5 ust. 1pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.


Mając na uwadze powyższe zawiadamiam, iż pracownicy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczną kontrolę nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. Podczas przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość odbioru.

Wskazaną kontrolę przeprowadzą członkowie komisji, posiadający stosowne upoważnienie Wójta Gminy, przy udziale sołtysa kontrolowanej wsi, powołani Zarządzeniem NR ORG.0050.221.2017 WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie posiadania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz sposobu ich opróżniania.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.

Zgodnie z prawem każdy mieszkaniec jest zobowiązany do umożliwienia komisji przeprowadzenia kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.
W związku z powyższym informuję, iż pierwsza kontrola odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. od godz. 9:00 we wsi Simuny.

Terminy przeprowadzenia kontroli w kolejnych miejscowościach zostaną systematycznie umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz poprzez stosowne ogłoszenia. adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72681