http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2015-06-19 10:44:27)

Działając na podstawie art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235 z póź. zmianami) informujemy o przystąpieniu do konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko opracowania pn.: „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego.”


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny w dniu 01.07.2015r. o godzinie 10.00 

Celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji Planu Transportowego na środowisko poprzez zbadanie oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów Środowiskowych w Planie Transportowym oraz ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji Planu Transportowego na Środowisko. 

Adresatem konsultacji są mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni przedsiębiorcy.

Uwagi i sugestie w kontekście zmian dokumentu będzie można zgłaszać podczas konsultacji oraz poprzez formularz w terminie do 12.07.2015.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Prognoza oddziaływania na środowisko

Formularz konsultacyjny dokumentu
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7213