http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2014-01-02 14:44:56)

OGŁOSZENIE

W związku z podjętą przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny Uchwałą nr XXXI/348/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa regulamin stanowiący załącznik do ww. uchwały.


O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne będące: współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającymi ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego. Dotacją mogą być objęte jedynie nieruchomości z istniejącą zabudową mieszkaniową. W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja.

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
1) obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji /Dz. U. Nr 137, poz. 922/;
2) obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
3) obszary, dla których został wykonany projekt zbiorczego systemu odprowadzania ścieków.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy – 80.000 PLN, wg. kolejności zgłoszeń. Dotacja stanowi 50 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

Termin składania wniosków: 01 stycznia 2014 r. – 30 maja 2014 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, pokój nr 6 (sekretariat).

Niezbędne dokumenty
1) Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
2) Załączniki:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
2. prawomocne zgłoszenie, pozwolenie i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);
3. opis lub projekt techniczny instalacji oraz aprobata technicznych wymagań w przepisach prawa (lub ich kopii).

Dofinansowaniu podlegają: koszty zakupu i montażu kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków

Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

PLIKI DO POBRANIA
UCHWAŁA NR XXXI/348/2013 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6918