http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Gmina Juchnowiec Kościelny wśród najlepszych samorządów 2013
Wiadomość dodana przez: kboni (2013-08-20 14:26:08)

Gmina Juchnowiec Kościelny zajęła 67. miejsce w kategorii gminy wiejskie w rankingu samorządów 2013 organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. W tegorocznej, dziewiątej już edycji rankingu w pierwszej setce poza naszą gminą znalazły się tylko cztery gminy z województwa podlaskiego: Płaska (miejsce 45.), Mielnik (58.), Narewka (65) i Radziłów (94.).


Od  2011 roku w Polsce jest 2479 gmin, w tym 306 gmin miejskich, 597 gmin wiejsko-miejskich i 1576 gmin wiejskich. W województwie podlaskim mamy 118 gmin, w tym 13 gmin miejskich, 23 gminy miejsko-wiejskie oraz 82 gminy wiejskie. Gmina Juchnowiec Kościelny w rankingu pokonała ponad 1500 gmin wiejskich z całego kraju i 77 gmin z województwa podlaskiego.

Samorządy oceniane były w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking przeprowadzany był w dwóch eta­pach. W pierw­szym etapie na podstawie danych po­cho­dzą­cych z Mi­ni­ster­stwa Fi­nan­sów spośród wszyst­kich sa­mo­rzą­dów w Pol­sce wy­brane były gmi­ny, któ­re najlepiej za­rzą­dza­ły fi­nan­sa­mi i najwięcej in­we­sto­wa­ły. Brane były pod uwagę mię­dzy in­ny­mi: dy­na­mi­ka wzro­stu wy­dat­ków ma­jąt­ko­wych w prze­li­cze­niu na jed­ne­go miesz­kań­ca, war­tość środ­ków unij­nych w prze­li­cze­niu na jed­ne­go miesz­kań­ca, za­dłu­że­nie sa­mo­rzą­du w sto­sun­ku do do­cho­dów, nad­wyżkę ope­ra­cyj­ną w sto­sun­ku do do­cho­dów, dy­na­mi­kę wzro­stu do­cho­dów wła­snych, re­la­cję na­kła­dów in­we­sty­cyj­nych do przy­ro­stu za­dłu­że­nia, dy­na­mi­kę wzro­stu wy­dat­ków ogó­łem na jed­ne­go miesz­kań­ca, trans­port i łącz­ność oraz ochro­nę śro­do­wi­ska. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 250 gmin wiej­skich, które oceniane były bardziej szczegółowo. Punktowano m.in.: liczbę nowych podmiotów gospodarczych, wyniki testów szóstoklasisty oraz egzaminów gimnazjalnych, wydatki na promocję gminy, wiarygodność kredytową, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, plany zagospodarowania przestrzennego. Nad metodologią wyboru najlepszych gmin czuwa niezależna kapituła, której przewodzi Jerzy Buzek.
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6865