http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: UWAGA!!!
Wiadomość dodana przez: ros1 (2011-11-03 12:43:56)

                                          Juchnowiec Kościelny, dnia 3.11.2011r.
POR.6220.22.2011

                                O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst  jednolity  Dz. U.  z  2000 r Nr 98  poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 02.11.2011r. znak: POR.6220.22.2011 podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w miejscowości Markowszczyzna”, po złożeniu w dniu 17.10.2011 r. przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6 raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia.    więcej
 


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6517