http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: KONSULTACJE SPOŁECZNE
Wiadomość dodana przez: ros1 (2009-12-07 18:49:40)


Regionalny Odział TWK w Juchnowcu Kościelnym organizuje spotkanie integracyjno - wigilijne w dniu 19.12.2009r. o godz. 15:00 w "Majątku Howieny"


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu:„Strategia rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009- 2025"  Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny działając na podstawie art. 30, art.39, art.40 w związku z art. 46 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) informuje:
w ramach konsultacji społecznych, po przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: „Strategia rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009- 2025, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie m.in.: projektem dokumentu oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 10, pok. nr 1, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, na stronie internetowej pod adresem www.juchnowiec.gmina.pl.
W ramach przeprowadzanego postępowania z udziałem społeczeństwa można składać w formie pisemnej uwagi i wnioski do dnia 30 grudnia 2009 r. na wyżej podany adres Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@juchnowiec.gmina.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.

Strategia Rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025- PROJEKT PO POPRAWKACH

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025- PROJEKT PO POPRAWKACH
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6293