http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: UWAGA RODZICE!!!
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2009-09-03 15:04:23)

15 września 2009r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010.


STYPENDIUM SZKOLNE – może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 351zł netto. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest fakt zamieszkania ucznia na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za miesiąc sierpień 2009r. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z GOPS, oprócz zaświadczeń o dochodach z tytułu zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS (zasiłek rodziny, alimenty, zasiłek okresowy, celowy, dodatek mieszkaniowy, itp.). Jeżeli rodzina posiada gospodarstwo rolne, do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Dochód z gospodarstwa obliczamy, mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych przez 207zł.
ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać pod nr. telefonu 085 7132890 oraz na stronie Urzędu Gminy www.juchnowiec.gmina.pl w zakładce: „Oświata”.

 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6249