http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Paszport do eksportu
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2009-06-18 11:38:37)

Od dnia 15 czerwca 2009r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka . Nabór wniosków będzie realizowany w trybie konkursowym gdzie głównym kryterium jest data wpływu wniosku.

Paszport do eksportu" to podstawowy, ogólnokrajowy program wspierający promocję za granicą. Skierowany jest do firm z sektora MSP. Można ubiegać się o dotację w kwocie do 210.000 złotych na przygotowanie planu rozwoju eksportu ( I etap do 10.000 zł) oraz na wdrożenie tego planu ( II etap do 200.000 zł).Cel działania:

Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbiorcy pomocy:

MSP (dla których instytucje doradcze będą świadczyć usługi z zakresu 1 i 2)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt systemowy w zakresie 1 i 2)

Działanie 6.1 Paszport do eksportu obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:

1) przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy;
2) doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:
a) rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę;
b) aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku;
c) możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem;
d) tworzenia strategii rozwoju eksportu, którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu
oraz
3) co najmniej jeden z poniższych instrumentów:
a) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym;
b) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
c) udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, przy czym podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z npotencjalnymi kontrahentami.
d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.
Usługi w zakresie 1) oraz 2) będą świadczone przez instytucje doradcze, wybrane przez PARP w ramach projektu systemowego. Okres realizacji projektu realizowanego przez MSP jest nie dłuższy niż 24 miesiące. W ramach działania 6.1 możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez danego przedsiębiorcę tylko na jeden projekt.

Poziom dofinansowania:

na usługi doradcze - 100%
na inne wydatki - 50%

Koszty kwalifikowane:

doradztwo udzielane przez jedną z instytucji doradczych wybranych przez Agencję w konkursie wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym obejmujące np. zakup baz danych, organizację spotkań, prezentacji, wystaw uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych na rynku docelowym koszty związane z uczestnictwem w misji gospodarczej na rynku docelowym przygotowanie, produkcja i emisja materiałów promocyjnych, w tym związanych z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej lub misji gospodarczej uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny

System zarządzania:

Instytucje Zarządzające-Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Instytucje Pośredniczące- Minister właściwy ds. gospodarki Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie to prosimy o kontakt pod numer 22 84942 52 lub przesłanie e-maila pod adres paszport@korporacja.waw.pl w tytule podając: Wniosek 6.1.

Szczegółowe informacje na stronach: www.poig.gov.pl, www.korporacja.waw.pl

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6220