http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Uwaga uczniowie i studenci naszej gminy!
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2008-06-03 09:59:14)

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/100/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2007r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 222 poz. 2268).
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, na formularzu określonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.
Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki): tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój 316.






adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=5521