http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: XXI Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
Wiadomość dodana przez: ppsz08 (2008-04-21 12:30:14)

Uprzejmie informuję, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na dzień 30 kwietnia 2008 (środa), na godz. 9.00, w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, XXI – szą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu sesji Nr XX/08.
4.Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych w tym zapytania sołtysów.
6.Przebieg i realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 roku,
7.Informacja dotycząca realizacji prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego,
8.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok oraz udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
9.Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu.
a)uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,świadczonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny,
b)uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/100/03 Radny Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2003r; w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących finansowy udział przyszłych użytkowników w kosztach budowy urządzeń użyteczności publicznej,
c)uchwała w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
d)uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Wojszki  gminy Juchnowiec Kościelny,
e)uchwała w sprawie zmian w budżecie 2008 roku,
f)uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości opłat za posiłki,
g)uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
3.Zakończenie obrad sesji.

Sesja ma charakter otwarty.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=5040