http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
Artykuł dodany przez: admin (2005-02-09 07:39:30)

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.
Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Juchnowcu Kościelnym (budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 8).

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 50 zł

Pieniądze można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny. Nr konta: 47-8074-0003-0000-1661-2000-0020

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, wydanej przez Kierownika USC w Juchnowcu Kościelnym, przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Wpisanie tresci aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy, czynnosci tej dokonuje się w USC m. st. Warszawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).
adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=23