http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Artykuł dodany przez: admin (2005-02-09 07:35:33)

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:

Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w Juchnowcu Kościelnym.
Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),
b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa,
c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów),
Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
Cudzoziemcy skłądają odpis skrócony aktu urodzenia i dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Juchnowcu Kościelnym (budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 8).

Opłaty:

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Pieniądze można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny. Nr konta: 47-8074-0003-0000-1661-2000-0020

Uwagi:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem . Cudzoziemiec nie znający języka polskiego powinien złożyć przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnioletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.
Jeżeli chociaż jedna z w.w. osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635).
adres tego artykułu: http://www.juchnowiec.gmina.pl/infopage.php?id=19