Wybory do Europrlamentu 2009
Wyniki wyborów do Europarlamentu w Gminie Juchnowiec Kościelny
maczak | 09.06.2009 więcej | |

„Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny, od maja 2009r. rozpoczął realizację kolejnego Projektu systemowego pn. „Aktywność i integracja – sposób na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub utrzymujących się z gospodarstwa rolnego o niskich i nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Poprzez treningi interpersonalne oraz szkolenia zawodowe, które przeprowadzone zostaną w toku realizacji projektu,  uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększyć zdolności komunikacyjne, motywację do samodzielnego działania, a tym samym przezwyciężyć negatywne skutki bezrobocia.
27 maja odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu oraz zespołu projektowego. Beneficjenci zostali poinformowani o źródłach finansowania projektu, omówione zostały cele projektu, jego zadania i oczekiwania zarówno ze strony uczestników jak i realizatorów Projektu. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni, że został poświęcony im czas oraz że ktoś się nimi zainteresował. Ośrodek natomiast mając na uwadze dobro podopiecznych, ze swojej strony dołoży wszelkich starań by realizowany projekt spełnił ich potrzeby oraz oczekiwania.

KOORDYNATOR PROJEKTU
„Aktywność i integracja - sposób na lepsze jutro”
Urszula Szotko

ppsz08 | 29.05.2009 |

Strategia rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedkłada do konsultacji społecznych opracowaną „Strategię rozwoju Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2009-2025”

 

Niniejsza strategia powstała przy szerokim udziale społeczeństwa, radnych Rady Gminy  oraz pracowników Urzędu Gminy. W trakcie opracowania w/w dokumentu przeprowadzono badania ankietowe, poprzez które mieszkańcy gminy i inne osoby z nią związane miały możliwość wypowiedzenia się na szereg tematów. Wyniki zrealizowanych badań ankietowych są do pobrania w formie pliku (pobierz badania) PDF .

Wskazany dokument wytycza kierunki rozwoju gminy w nadchodzących latach i jest wyzwaniem dla obecnych i przyszłych władz gminy. Przedłożona strategia rozwoju koncentruje się na maksymalnym wykorzystaniu nadarzających się korzyści rozwojowych oraz na minimalizacji zagrożeń. Wspomniana publikacja zawiera 4 cele pierwszego rzędu, 17 celów drugiego rzędu, 299 zadań realizacyjnych pogrupowanych w 26 dziedzinach tematycznych.

W załączeniu przedkładam do konsultacji społecznych projekt opracowanej strategii rozwoju w formie pliku (pobierz strategia) pdf.

Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej konsultanta Pana Jarosława Danowskiego (12jarek@wp.pl) lub Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (sekretariat@juchnowiec.gmina.pl) do dnia 12 czerwca.

ppsz08 | 25.05.2009 |

Fundusze unijne szansą dla przedsiębiorczych

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z „Kurierem Porannym” zapraszają Państwa do uczestnictwa w seminarium gospodarczym: „Fundusze unijne szansą dla przedsiębiorczych”.
Seminarium gospodarcze organizowane jest w ramach konkursu „Ambasador Biznesu – Podlasie 2009” oraz podsumowania rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw.

maczak | 20.05.2009 więcej | |

Nabór wniosków stypendialnych do projektu "Pomoc stypendialna dla studentów z województwa podlaskiego"

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłasza  nabór wniosków stypendialnych do projektu "Pomoc stypendialna dla studentów z województwa podlaskiego" realizowanego w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR 2004-2006.

maczak | 07.05.2009 więcej | |

Nowe umiejętności - szansa 50+

Firma T-Matic grupa Computer Plus Sp. z o.o. zaprasza osoby pracujące, które skończyły 50 rok życia na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Nowe umiejętności - szansa 50+", realizowane w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ppsz08 | 24.04.2009 więcej | |

5 lat Polski w Unii Europejskiej - korzyści problemy


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w konferencji połączonej z bezpośrednimi spotkaniami i rozmowami biznesowymi z Ambasadorami i Radcami Handlowymi krajów Europy i świata:

ppsz08 | 21.04.2009 więcej | |

Komunikat

Juchnowiec Kościelny 2009.04.15.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 25 kwietnia 2009r. w Rostołtach rusza targowisko gminne. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy w godzinach 7:00 – 13:00. Możliwa będzie sprzedaż i kupno artykułów rolnych a także innych towarów. Informacje o targowisku  można uzyskać u Sołtysa wsi, oraz w Referacie Mienia Komunalnego pod numerem tel. (0-85) 719 – 66 – 79. Targowisko będzie otwarte w każdą sobotę.


Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

ppsz08 | 20.04.2009 |

XXXI Sesja Rady Gminy

30 kwietnia 2009r. (czwartek) o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Szczegóły...

ppsz08 | 20.04.2009 |

Wójt, który kryzysu się nie boi

W „Gazecie Współczesnej”, z dnia 3 kwietnia br.,  ukazał się na pierwszej stronie artykuł  Anny Mierzyńskiej pt. „ Wójt, który kryzysu się nie boi”. Pochlebia mi, poniekąd, tytuł publikacji, jednakże zawartość treści budzi poważne wątpliwości, wymaga wyjaśnień oraz polemiki z intencjami autorki.

ppsz08 | 20.04.2009 więcej | |

Światełko dla Ojca Św. Jana Pawła II

W czwartą rocznicę odejścia do Domu Ojca Papieża Jana Pawła II, zachęcamy do zapalenia w naszych oknach światełka,
na znak pamięci o wspaniałym Polaku - Ojcu Świętym, jednocześnie ufając w rychłe wyniesienie na ołtarze Jego osoby.

maczak | 02.04.2009 |

Nagrody!

Dnia 4 kwietnia 2009 r. (sobota) odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „WSPÓŁCZESNA I TRADYCYJNA PISANKA” . Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym.

ppsz08 | 31.03.2009 |

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zaprasza do udziału
w

„Turnieju Szachowym" o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

Turniej odbędzie się 28 marca 2009 roku w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.`
Rejestracja zawodników godz. 10:00.
Początek turnieju godz. 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

maczak | 24.03.2009 więcej | |

Konkurs na tekst i muzykę hymnu Gminy Juchnowiec Kościelny

 W dniu 23.03.2009 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza „Konkurs na tekst i muzykę hymnu Gminy Juchnowiec Kościelny”. Projekty tekstu i muzyki należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2009 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29.05.2009 r. przez powołaną Komisję Konkursową.

Prace należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 , 16-061 Juchnowiec Kościelny , Dziennik Podawczy – sekretariat.

REGULAMIN                 OSWIADCZENIE 1               OSWIADCZENIE 2

maczak | 23.03.2009 |

Informacja dla indywidualnych mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny

 

    W związku ze zmianą organizacji zbiórki selektywnych odpadów, od indywidualnych mieszkańców z terenu gminy Juchnowiec Kościelny, Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji.

Kontenery na selektywną zbiórkę rozstawione na terenie gminy zostaną zabrane. Mieszkańcy, otrzymają worki o pojemności 120 l., na poszczególne rodzaje odpadów segregowalnych (papier, plastik, szkło). W każdej miejscowości zostanie wyznaczony dzień w miesiącu, w którym wypełnione worki będą bezpłatnie odbierane. W przypadku wrzucenia innych odpadów zmieszanych, worek nie będzie odebrany.  Szczegóły

ros1 | 09.03.2009 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media