III etap droga powiatowa Juchnowiec Górny - Biele
Już na początku marca rozpoczął się III etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki realizowanego w ramach „PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019”. Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka o długości 3,8 km od skrzyżowania w Juchnowcu Górnym do miejscowości Biele. Powstanie nowa asfaltowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6 m, dwie zatoki autobusowe w Wólce, zjazdy na drogi boczne, zjazdy gospodarcze, oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Planowane zakończenie robót koniec czerwca 2017.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy al. Paderewskiego w Białymstoku

Zamknięcie dla ruchu al. Paderewskiego, przejazdu kolejowego w ciągu ul. Paderewskiego oraz odcinków ul. Transportowej i ul. Św. Jerzego (dawna ul. Rzymowskiego).
(planowany termin od 8 kwietnia 2017r.)

korols | 07.04.2017 więcej | |

„Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF .
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli
4 kwietnia rozpoczął się nabór dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego. Rodzice mogą składać wnioski do kilku placówek. We wniosku należy wskazać kolejność trzech wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanego. Rekrutacja potrwa do 18 kwietnia.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Książki do bibliotek szkolnych
Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 24 000zł. Książki zostaną zakupione do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym i Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie. Każda ze szkół zakupi książki za kwotę 15 000 zł, w tym wkład własny gminy wynosi 3 000zł.
tomaszl | 07.04.2017 więcej | |

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Księżyna
W dniu 5 kwietnia 2017 r. oficjalnie rozpoczęła się budowa obwodnicy Księżyna. Wbito też pierwsze łopaty. Projekt dotyczy 6,5 km drogi wojewódzkiej nr 678,od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą nr 682 w Markowszczyźnie, z obejściem Księżyna i Zalesian od strony południowej. Powstaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki rowerowe, a także zostaną przebudowane sieci kolidujące z nową drogą. 
tomaszl | 06.04.2017 więcej | |

Wkrótce zakończenie inwestycji na drodze powiatowej nr 1492B w Olmontach
Wczesną wiosną wznowiono prace na odcinku drogi powiatowej w Olmontach. Budowa dotyczy odcinka o długości ok.1 km.
Powstaje nowa nawierzchnia i chodniki po obu stronach jezdni z kostki brukowej. Wybudowano kanał deszczowy oraz przebudowano wszystkie przepusty. Wartość inwestycji powiatowej 1 852 145,40 zł, która finansowana jest przez Powiat Białostocki jaki również przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
tomaszl | 06.04.2017 więcej | |

Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w gminie Juchnowiec Kościelny
W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbyło się spotkanie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza z ekspertami OECD.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Akademii Nauk, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz pracownicy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny. Podczas spotkania były poruszane zagadnienia z zakresu rozwoju gospodarczego gminy Juchnowiec Kościelny.
OECD z przeprowadzonego badania sporządzi raport.
tomaszl | 05.04.2017 więcej | |

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONTROLI POSIADANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych” oraz art. 5 ust. 1pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.
tomaszl | 05.04.2017 więcej | |

Nabór kart projektów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza, że w dniach od 03.04.2017 r. do 21.04.2017 r. przeprowadzony zostanie nabór kart projektów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji stanowią miejscowości takie jak:
- Hołówki Duże,
- Brończany,
- Ignatki Osiedle,
- Kleosin (ulice: Tarasiuka, Zdrojowa, Kruczkowskiego, Tuwima, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wańkowicza).
więcej informacji
tomaszl | 03.04.2017 więcej | |

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny
tomaszl | 24.03.2017 więcej | |

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2017 roku
W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

więcej informacji
tomaszl | 24.03.2017 więcej | |

NABÓR W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.1.
LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA OGŁASZA  NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, nabór NR 2/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
tomaszl | 21.03.2017 więcej | |

NABÓR W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.4. UDOSTĘPNIANIE INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI
LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA OGŁASZA  NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, nabór NR 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
tomaszl | 21.03.2017 więcej | |

NABÓR W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej
LGD Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD: nabór nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 
tomaszl | 21.03.2017 więcej | |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [archiwum newsów | dodaj news]
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media