Są pieniądze na ścieżkę rowerową z Białegostoku do Wólki!
Dobra wiadomość dla oczekujących na ścieżkę rowerową z Białegostoku w kierunku Juchnowca Kościelnego. Gmina zdobyła pieniądze na ten cel.
Wczoraj tj. 25 października Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania ścieżki rowerowej. Gmina Juchnowiec Kościelny już wcześniej zabezpie-czyła środki finansowe na tę inwestycję  z własnego budżetu gminy. Pojawiła się realna szansa na to, że zostanie podpisana umowa z wykonawcą i ten oczekiwany przez mieszkańców trakt zostanie wybudowany.


Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych to nie tylko kwestia inwestowania w rozwój infrastruktury turystycznej, bo przecież wiele osób korzysta z nich w celach rekrea-cyjno-turystycznych. To także, i przede wszystkim, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Głównym celem projektu jest poprawa mobilności mieszkańców BOF oraz wspieranie „idei aktywnego podróżowania” – ruchu rowerowego poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych na obszarze BOF.
Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ścieżki rowerowej i ciągów pieszo – rowerowych. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białegostoku – Wólka to również budowa wysp dzielących wraz
z budową i przebudową zjazdów, zatok autobusowych wraz z rampami, dojściami pieszych
i wiatami autobusowymi.
Gmina Juchnowiec Kościelny uzyskała dofinansowanie z UE na ten cel w kwocie ponad  
4 mln. 800   tys. zł w ramach projektu partnerskiego: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
tomaszl | 29.10.2018 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media