OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, KW BI1B/00064553/5, miejscowość Bogdanki, obręb 3 Bogdanki- cena wywoławcza 252.488,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, zabudowanej murowanym budynkiem poszkolnym, wadium 25.250,00 zł. Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy siedliskowej wsi Bogdanki i graniczy bezpośrednio z ulicą wiejską o nawierzchni asfaltowej, prowadzącą w kierunku wsi Baranki. 

Sąsiedztwo stanowią działki zabudowy siedliskowej oraz tereny rolne. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, sąsiadującego od strony południowej z ww. ulicą wiejską. Dostępne na działce media to: sieć elektryczna, wodociągowa, telefoniczna i telekomunikacyjna.
W zachodniej części nieruchomość jest zabudowana murowanym budynkiem poszkolnym, a w jej północno- zachodnim narożniku znajduje się murowany budynek gospodarczy. Budynek poszkolny jest obiektem murowanym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym. W budynku znajdują się następujące instalacje:  elektryczna, wodno- kanalizacyjna zasilana z wodociągu wiejskiego i posiadająca odpływ do znajdującego się na nieruchomości lokalnego szamba betonowego, instalacja centralnego ogrzewania  zasilana ze znajdującego się w podpiwniczeniu budynku kotła na paliwo stałe oraz telekomunikacyjna. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 620 m². Ponadto na  parterze znajduje się lokal mieszkalny o pow. 45,08 m². Budynek gospodarczy jest obiektem konstrukcji murowanej, parterowym, bez podpiwniczenia. Jest w nim rozprowadzona instalacja elektryczna. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 90 m².  Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość, nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania planistyczne terenu, wynikające ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny” dla działki nr 18/14 stanowią, iż jest to obszar oznaczony jako tereny wielofunkcyjnego rozwoju. Zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania, przedmiotowa nieruchomość jest byłą nieruchomością szkolną, obecnie nieużytkowaną.
Zbywana nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w dniu 10 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00.
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny BS w Juchnowcu Górnym 68807400030000166120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium powinno być wniesione w takim terminie, aby istniała możliwość stwierdzenia dokonania  wpłaty przez komisję przetargową, najpóźniej 3 grudnia 2013 r. /uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Urzędu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu/. Osoby przystępujące do przetargu samodzielnie, a pozostające w związku małżeńskim, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości lub umowę majątkową małżeńską znoszącą lub odpowiednio ograniczającą wspólność majątkową małżonków.  Przystępujące do przetargu osoby prawne oraz podmioty podlegające wpisowi do KRS zobowiązane są dołączyć aktualny odpis KRS (wydany nie wcześniej, niż w okresie 3 miesięcy od daty przetargu) oraz oświadczenie osoby
reprezentującej podmiot, że wszelkie dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie. W zakresie określonym ustawą lub aktem regulującym sposób działania danego podmiotu, osoba reprezentująca przystępującego do przetargu, zobowiązana jest dołączyć uchwałę lub inny właściwy akt prawny właściwego organu, upoważniającą ją do składania oświadczeń w przedmiocie nabycia ww. nieruchomości.  Wspólnicy spółki cywilnej, dokonujący czynności w tym przetargu w zakresie prowadzonej spółki, w przypadku nieobecności wszystkich wspólników, zobowiązani są do dostarczenia zgody pozostałych wspólników spółki, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie uchwały wspólników spółki. W przypadku, gdy uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa w formie pisemnej, upoważniającego do dokonania czynności prawnej, podpisanego przez uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela ustawowego.
Osoba przystępująca do przetargu lub reprezentująca ją powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości.
Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. W momencie zwrotu wadium zostaną naliczone należne odsetki w wysokości obowiązującej dla konta depozytowego i potrącone prowizje bankowe.
Wadium przepada na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli osoba, która wygrała przetarg,
nie przystąpi w wyznaczonym terminie do podpisania umowy notarialnej.
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny może zlecić geodezyjne wznowienie granic na koszt Nabywającego.
Pracownik tut. Urzędu wskazywać będzie na miejscu położenie działki oraz umożliwiać oględziny budynku w dniu 27 listopada w godz. 9:00- 10:00.
Oględziny budynku oraz działki możliwe będą po indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy, Panią Barbarą Grabowską, pod nr telefonu (85) 713 28 94.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu (pok. nr 1 ) lub pod nr tel. (85) 713 28 92.

DorotaK | 06.11.2013 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media