CO ZROBIĆ ABY PRZYSTĄPIĆ DO NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI BEZ PROBLEMÓW?

Obowiązki mieszkańców w pigułce

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, JAK I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1. Złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca 2013 r. Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz poniżej. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.


Druk deklaracji kliknij, aby pobrać
2. Wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych, tak aby przestała obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.
3. Podjęcia decyzji o segregacji odpadów – SEGREGACJA SIĘ OPŁACA! Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości:
 • zamieszkałych wynosi:
  • 20 zł od gospodarstwa domowego w systemie selektywnej zbiórki odpadów,
  • 34 zł od gospodarstwa domowego w systemie zmieszanym.
 • niezamieszkałych, na których powstają odpady: (pierwsza kwota dotyczy systemu zmieszanego, druga selektywnego):


4. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Minimalna wielkość pojemnika dla nieruchomości:
 • zamieszkałych wynosi: 110 l.
 • niezamieszkałych, na których powstają odpady wynosi 60 l.
Uwaga!
W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe, w tym bloki mieszkalne, obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.
Mieszkańcy bloków wielorodzinnych i użytkownicy lokali usługowych w budynku wielolokalowym nie składają deklaracji do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, czynią to za nich zarządcy nieruchomości!!!
Co nas czeka w związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi?

 • od 1 lipca 2013 roku nie będzie można zawierać samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina,
 • odbiór odpadów nastąpi u wszystkich mieszkańców gminy,
 • odbiór i zbiórka wszelkiego rodzaju „śmieci” będzie wykonywana przez firmę wybraną w przetargu przez gminę,
 • gmina przejmie całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do uiszczania „opłaty śmieciowej” na rzecz gminy – jej wysokość została podjęta uchwałą NR XXII/263/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
 • opłata pokryje koszty tworzenia i utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opłata będzie niższa za posegregowane odpady, system segregacji odpadów będzie obejmować:
  • pojemnik NIEBIESKI - papier i tektura,
  • pojemnik ZIELONY – szkło białe i kolorowe, opakowania szklane
  • pojemnik ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe
  • pojemnik na odpady min. 110 l – pozostałe frakcje
 • powstaną dostępne dla wszystkich mieszkańców punkty selektywnego zbierania odpadów - gmina poinformuje o ich lokalizacji, godzinach działania oraz jakie odpady można przynieść.
   
kboni | 18.02.2013 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media