Kolejne informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny zadecydowała, iż nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Juchnowiec Kościelny zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku


Od tego momentu gmina, a nie przedsiębiorstwa, zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości. W zamian zostanie zapewnione świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nowy system będzie obejmował zarówno posesje zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, czyli np.: tereny usługowe, przemysłowe, rekreacyjne itp.
Dnia 14 grudnia 2012 r. na Sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, Radni podjęli:
1. uchwałę Nr XXI/252/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (podstawa prawna: art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
2. uchwałę Nr XXI/253/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( podstawa prawna: art. 6 r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Uchwała precyzuje jakie rodzaje odpadów będą odbierane od właścicieli nieruchomości oraz sposoby ich odbioru w zamian za uiszczoną opłatę.
3. uchwałę Nr XXI/254/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (podstawa prawna: art. 6 l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Na podstawie tej uchwały ustalono obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał bez wezwania w terminie do 10 każdego pierwszego miesiąca kwartału z góry. Opłata może być wnoszona na konto Urzędu Gminy, poczty lub przelewu elektronicznego.
Dnia 28 grudnia 2012 r. na Sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, Radni podjęli:
1. uchwałę Nr XXII/263/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (podstawa prawna: art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
Zgodnie z w/w uchwałą ustalona została metoda naliczania opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Stawka opłaty wynosi:
• 34 zł miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane);
• 20 zł/miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady posegregowane).
W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorcy, biura, szkoły), na terenie których powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie stanowiła iloczyn liczby pojemników z odpadami, powstałymi na danej nieruchomości i stawką opłaty za pojemnik ustalonej uchwałą Rady Gminy.
Stawka za pojemnik jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane):
a) 60 l. – 240 l. – 25 zł.;
b) 660 l. – 1100 l. – 80 zł.;
c) KP 5 m3 – 420 zł.;
d) KP 7 m3 – 600 zł.
Stawka za pojemnik jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady posegregowane):
a) 60 l. – 240 l. – 15 zł.;
b) 660 l. – 1100 l. – 48 zł.;
c) KP 5 m3 – 252 zł.;
d) KP 7 m3 – 360 zł.
W celu indywidualnego ustalenia wysokości opłat każdy z właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, o której mowa w kolejnej uchwale.
2. uchwałę Nr XXII/264/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (podstawa prawna: art. 6 n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
Uchwała zawiera wzór deklaracji, termin do złożenia pierwszej deklaracji – do 31 marca 2013 roku oraz miejsce jej złożenia – Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.

Pełne teksty podjętych uchwał znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w zakładce „Nowy system gospodarowania odpadami”.

Jednocześnie informujemy, że:
• do 1 lipca 2013 roku system zagospodarowania odpadów komunalnych będzie funkcjonował na obecnych zasadach.
• Po 1 lipca 2013 roku właściciel nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące zbieraniu odpadów komunalnych. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku;
• Właściciele nieruchomości objęci nowym systemem gospodarowania odpadami, powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy zawarte z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych.
kboni | 17.01.2013 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media