Podlaskie - konkurs dla mikro firm
12 listopada br. uruchomiony został konkurs dla mikro przedsiębiorców z województwa podlaskiego w ramach RPO Województwa Podlaskiego.


Wnioski można składać od 12 listopada do 29 grudnia 2009 roku. Do podziału między przedsiębiorców jest 5 mln euro.
Pomoc będzie można uzyskać jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:
•    utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
•    rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
•    dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
Organizatorzy konkursu przypominają, że nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady projektów:
•    realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
•    nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
•    inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej,
•    utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.
Uprawnionymi do składania wniosku są mikro przedsiębiorcy - zgodnie z definicją zamieszczoną w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3) - z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, a zatem zaliczane do grupy przedsiębiorców społecznych, także mogą starać się o dofinansowanie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rpowp.wrotapodlasia.pl
ppsz08 | 20.11.2009 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media