Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Wojewody Podlaskiego o otwartym konkursie ofert zadania publicznego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"Wojewoda Podlaski ogłasza otwarty konkurs ofert, dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego z województwa podlaskiego, na realizację projektu zadania publicznego pod nazwą "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi" - Projekt działań profilaktycznych i wychowawczych dla młodzieży gimnazjów, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".
Projekt skierowany jest do uczniów i ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych gimnazjów w województwie podlaskim.
Jego celem jest stworzenie w środowisku młodzieży skutecznych mechanizmów obrony i sprzeciwu wobec negatywnych zjawisk, takich jak przemoc, alkoholizm, narkomania i nietolerancja.
1. Na realizację zadania przewidziana została kwota 162 200,00 zł.
2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania porozumienia do 15 grudnia 2008r.
3. Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (www.kuratorium.bialystok.pl) w zakładce RAZEM BEZPIECZNIEJ.
4. Zasady przyznania dotacji:
Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji musi złorzyć ofertę zawierającą:
a) dokładnie i czytelnie wypełniony wniosek w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzoru ofert realizacji zadania publicznego (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zawierającego precyzyjny opis planowanego działania;
b) aktualny odpis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące);
c) statut organizacji.
Kopie dokumentów załączonych do ofert muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem (data potwierdzenia za zgodność, czytelny podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia, pieczęć podmiotu).
5. Każdy oferent może złożyc jedną ofertę.
6. Oferty sporządzone wadliwie, bądż niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 11 kwietnia 2008r.
Miejsce składania ofert:Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, pokój nr 104.
Na kopercie proszę umieścić napis: Projekt "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi."
8. Zespół Koordynacyjny Wojewody Podlaskiego do realizacji zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" dokona wyboru najlepszej oferty.
9. Wybór ofert odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady i kryteria:
9.1. Działania zaplanowane przez oferenta są w pełni zgodne z celami i założeniami projektu "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi".
9.2. Oferent posiada:
a) co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów adresowanych do uczniów i nauczycieli o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
b) zasoby kadrowe (pracowników etatowych i stałych współpracowników - o odpowiednim doświadczeniu i umiejętnościach) umożliwiające sprawną realizację projektu,
c) co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów we wspólpracy z instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi o różnej formie prawnej, celach i sposobach działania.
d) doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych realizowanych z wykorzystaniem internetowych witryn e-learningowych,
e) doświadczenie w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej),
f) doświadczenie (w minionych dwóch latach) w realizacji projektów sfinansowanych w ramach konkursów lub zamówień ogłaszanych i składanych przez organy administracji publicznej
g) realizacja co najmniej jednego projektu edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy skierowanego do uczniów.
10. Do kontaktu upowaznia się Panią Dorotę Zimnoch z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 085 748 48 20.

Treść ogłoszenia w formacie .pdf. Aby zapisać plik na dysku kliknąć tutaj prawym klawiszem myszy i wybrać: Zapisz Element docelowy jako ... .
 

ppsz08 | 17.03.2008 |
Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media