Wersja do drukuProwadzenie ewidencji działalności gospodarczej

Organem zajmującym się prowadzeniem wpisów do ewidencji działalności gospodarczej jest Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje Wójt Gminy na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy. Zgłoszenie należy dokonać na wniosku.

Zgłoszenie podlega opłacie w kwocie 100 zł.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu już istniejącego opłata wynosi 50 zł.

Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji może złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, które Urząd Gminy przesyła do Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego.

 

Aby dokonać wykreślenia z ewidencji, należy zawiadomić organ (Gminę) o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zgłoszenie  PKD (Plik .DOC)

Zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej (Plik .DOC)

Zgłoszenie zmiany do istniejącego wpisu (Plik .DOC)

Zgłoszenie o zakończeniu działalności gospodarczej (Plik .DOC)

Prośba o potwierdzenie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Plik .DOC)


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media