Wersja do drukuZawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (tzw. ślub konkordatowy)

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI (TZW. ŚLUB KONKORDATOWY)

Wymagane dokumenty:

Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w Juchnowcu Kościelnym.
Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),
b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa,
c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
Cudzoziemcy dodatkowo skłądają: odpis aktu urodzenia, dokument stwierdzający mozność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowieni sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
Dowód uiszczonej opłaty skarbowej.

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Juchnowcu Kościelnym (budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 8).

Opłaty:

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Pieniądze można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny. Nr konta: 47-8074-0003-0000-1661-2000-0020

Uwagi:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może byc złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.
Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wystepujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza sie niezwłocznie akt mażeństwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 635).


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media