Wersja do drukuWydanie odpisu zupełnego/skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO/SKRÓCONEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.pobierz wniosek
Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Juchnowcu Kościelnym (budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny pok. nr 8).

Opłaty:

Opłata skarbowa:
a. za odpis skrócony - 22 zł
b. za odpis zupełny - 33 zł
c. za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł
d. za inne zaświadczenie - 26 zł

Pieniądze można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny lub przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny. Nr konta: 47-8074-0003-0000-1661-2000-0020

Uwagi:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz osoby, które wykażą interes prawny.
Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postepowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomieniu organu administracyjnego o toczącym sie postepowaniu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media